کربلا موج بلا شد ریخت بر جان حسین

جان ما قربان هفتاد و دو قربـان حسین

کربلای پر بلا شد سنـگر دفع بــــــــلا

روز عاشورای کبرا روز طوفان حسین